கற்றது கைமண்ணளவு கல்லாதது உலகளவு காதற்ற ஊசியும் வாராது காணும் கடை வழிக்க